+386 41 347 991 [email protected]

Organizacijska diagnostika

Kontakt

Analiza situacije

V procesu analize situacije z različnimi orodji ocenimo priložnosti in izzive podjetja, z namenom, da ugotovimo, kaj je tisto, kar podjetje najbolj potrebuje z vidika produktivnosti ljudi. Izmerimo pretok energije v organizaciji kot organizmu (voditeljstvo, kultura, odnosi, delo in učinki) in kakovost stikov s pomembnimi deležniki. Na ta način zagotovimo, da smo pri svojem delu z ljudmi bolj ciljno usmerjeni.

Zgodi se na primer, da nas podjetje povabi, da izvedemo delavnico na temo komunikacije. Po opravljeni analizi situacije pa ugotovimo, da je neučinkovita komunikacija posledica neusklajenih vrednot ali nezaupanja v timu. Kar pomeni, da je potrebno problem reševati na drugačen način. Analiza nam pomaga, da določimo prave izzive in se jih lotimo na prave načine. Pot do rešitve izziva je posledično učinkovitejša in cenejša.

Raziskave kulture in klime

Dobra organizacijska klima osnova za dobro in učinkovito delovanje podjetja, kot tudi počutja zaposlenih, njihove pripadnosti in motiviranosti za delo. Zaposlenim daje občutek identitete in nenapisane smernice obnašanja. Lahko bi rekli, da je merjenje organizacijske klime ključnega pomena pri pojasnjevanju in razumevanju vedenja ljudi v organizaciji. Organizacijska klima in kultura sta neločljivo prepleteni z motiviranostjo in uspešnostjo zaposlenih ter uspešnostjo podjetja, zaradi česar so dobri vodje nanju vedno pozorni.

Organizacijska kultura zajema prepričanja, vrednote, pričakovanja, stile vodenja, pristope k reševanju problemov, ki veljajo med zaposlenimi v določeni organizaciji. Njeni učinki so lahko pozitivni ali negativni, zaradi česar je pomembno, da se organizacija zaveda lastne kulture, njenih prednosti ter slabosti ter dejstva, da se vsaka sprememba odraža tudi v spremembi kulture na vseh področjih. 

Na podlagi zadnjih dognanj psihološke in managerske stroke vam pomagamo, da vzpostavite klimo in kulturo, ki bo optimalna za vaše podjetje in vaše zaposlene. Na podlagi opravljene analize in želene kulture organizacije pripravimo predlog ukrepov, s katerimi bo vodstvo organizacije spodbujalo želeno kulturo in vedenje.

Nekaj področij, na katere vpliva organizacijska kultura:

  • na uspešnost organizacije
  • na kvaliteto in kvantiteto inovacij, ki jih določena organizacija razvija
  • na zaznavo, analiziranje in reševanje problemov
  • na odziv organizacije na spremembe in negotovost
  • na motivacijo zaposlenih

Analiza zadovoljstva zaposlenih

Zadovoljstvo zaposlenih pri delu je neposredno povezano z njihovim odnosom do dela ter posledično tudi z njihovimi rezultati in uspešnostjo. Na podlagi rezultatov vprašalnika, ki meri več različnih področij zadovoljstva z delom, opredelimo vaše trenutno stanje ter nato s pomočjo fokusnih skupin ugotavljamo razloge, zakaj prihaja do nižjega zadovoljstva. V končnem koraku pa vam pomagamo pri oblikovanju konkretnih predlogov, s katerimi bi dosegli izboljšanje stanja.

Zavzetost zaposlenih

Zavzetost na delovnem mestu lahko opredelimo kot kombinacijo delovne motivacije in psihološke pripadnosti organizaciji. Raziskave kažejo, da je zavzetost zaposlenih eden izmed pomembnejših kazalcev fluktuacije, uspešnosti in učinkovitosti organizacije. Zato je pomembno, da ugotovimo, kako zavzeti so naši zaposleni.

Zavzetost zaposlenih definiramo preko treh stopenj:

  • Zavzeti zaposleni so tisti energični zaposleni, ki delajo s strastjo, čutijo globoko povezanost s podjetjem, so izvor inovacij, pomagajo pri razvoju podjetja in ne razmišljajo o menjavi organizacije.
  • Nezavzeti zaposleni naredijo le to, kar morajo, med delovnim časom »na pol spijo«, v delo sicer vlagajo svoj čas, ne pa tudi energije in strasti.
  • Aktivno nezavzeti zaposleni niso samo nezadovoljni na svojem delovnem mestu, ampak to nezadovoljstvo tudi aktivno izkazujejo. Podcenjujejo delo, ki ga opravijo njihovi zavzeti sodelavci, obenem pa s svojim ravnanjem vplivajo tudi na zavzetost in zadovoljstvo strank ter poslovnih partnerjev.

S pomočjo vprašalnika vam pomagamo ugotoviti na kateri stopnji zavzetosti se nahajajo vaši zaposleni. Na podlagi rezultatov vprašalnika ter poglobljenih intervjujev nato preučimo, kje se nahajajo kritične točke ter načrtujemo potrebne ukrepe za izboljšanje zavzetosti vaših zaposlenih.

Stopite z nami v stik

Pin It on Pinterest

Share This